LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C : THÁNG 11.2019

Thứ hai - 04/11/2019 14:44
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2019 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C : THÁNG 11.2019
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C : THÁNG 11.2019

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11.2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Cầu cho vùng Cận Đông.Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.


01 05.10 Tr Thứ Sáu. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng và buộc.
Thứ Sáu đầu tháng. Lễ cầu cho giáo dân.
Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 13).
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất thánh
1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.
Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02 06 Tm Thứ bảy. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Thứ Bảy đầu tháng.
Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).
Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì lễ Ba).
Các Bài đọc gợi ý:
Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.
Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

03 07 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. .
Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.
Không cử hành lễ thánh Mác-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.
CMTC:
- Giáo xứ Kiến Hòa, hạt Gia Nghĩa
- Giáo xứ Sông Bé, hạt Phước Long
- Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)

04 08 Tr Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

05 09 X Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

06 10 X Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

07 11 X Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng.
Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

08 12 X Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

09 13 Tr Thứ Bảy. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10 14 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
2 Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 (hoặc Lc 20,27.34-38).
Không cử hành lễ thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh.
CMTC:
- Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long
- Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Bù Ha (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)

11 15 Đ Thứ Hai Tuần XXXII TN. Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Gm, TSHT. Lễ nhớ.
Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

12 16 Đ Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

13 17 X Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

14 18 X Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.
Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

15 19 X Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Gm, Tiến sĩ Hội Thánh.
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

16 20 X Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.
(Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.
Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

17 21 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. BỔN MẠNG ĐOÀN THANH NIÊN GIÁO XỨ
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
(Đ) Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).
Không cử hành lễ thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri.
Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
CMTC:
- Giáo họ Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
- Lưu xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm)

18 22 X Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên. (Tr) Cung hiến đền thờ Thánh
Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.

1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
Hoặc Lễ Cung hiến: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33.

19 23 X Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.
2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

20 24 X Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

21 25 Tr Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ
Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.

22 26 Đ Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.
BỔN MẠNG CA ĐOÀN CÊCILIA
1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

23 27 X Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên. (Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.
(Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

24 28 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.BỔN MẠNG ĐOÀN TRÁNG NIEN.
CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
CMTC:
- Giáo họ Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long)

25 29 Đ Thứ Hai. (Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17);
Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

26 01/11 X Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

27 02 X Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

28 03 X Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.

29 04 X Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

30 05 Đ Thứ Bảy. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 20182019

Tác giả bài viết: BBT–Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự - Giáo phận BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây