LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A : THÁNG 12.2019

Thứ ba - 10/12/2019 15:16
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2019 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A : THÁNG 12.2019
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A : THÁNG 12.2019

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12.2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Cầu cho tương lai của các em nhỏ
Các trẻ em là những nạn nhân đầu tiên hứng chịu hậu quả của chiến tranh, tham nhũng, nghèo đói và sự mất cân bằng trong môi trường cùng những thảm hoạ thiên tai. Điều này có nghĩa là các quyền của các em, từ quyền chơi đùa hoặc học tập đến quyền được lắng nghe, phải được bảo vệ cách đặc biệt.
Mỗi một trẻ nhỏ bị gạt ra khỏi lề xã hội, bị lạm dụng, bị bỏ rơi, không được học hành, hoặc không được chăm sóc y tế, là tiếng khóc than kêu thấu lên tới Thiên Chúa.
Trong mỗi trẻ nhỏ là Đức Kitô, Đấng đã đến với thế gian trong thân phận một trẻ nhỏ yếu đuối; cũng là Đức Kitô – Đấng đoái nhìn đến chúng ta bằng đôi mắt của từng một em nhỏ ấy.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu.

01 06 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
Bài đọc Chúa nhật NĂM A: Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
CMTC:
- Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm)- Giáo xứ Phúc Bình (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)
- Giáo họ Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Lạc Thiện (Giáo xứ Giang Sơn, hạt Giang Sơn)
Trong các Chúa nhật Mùa Vọng không được cử hành Thánh lễ an táng.

02 07 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.
Is 2,1-5 (hoặc Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

03 08 Tr Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.
THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO. Lễ kính
BỔN MẠNG GIÁO HỌ BIỆT LẬP THÔN 8

Thánh Chủ chăn:1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

04 09 Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.
Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

05 10 Tm Thứ Năm đầu tháng Tuần I Mùa Vọng.
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

06 11 Tm Thứ Sáu đầu tháng (Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.
Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

07 12 Tr Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.
Thánh Am-brô-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thứ Bảy đầu tháng
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

08 13 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
CMTC:
- Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Đăk Ân (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)

09 14 Tr Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.
ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.
BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Không cử hành lễ thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).
St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

10 15 Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng
Is 40,1-11; Mt 18,12-14.


11 16 Tm Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.
(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.
Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

12 17 Tm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.
(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).
Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
GHVN: Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (U1840), Tử đạo.

13 18 Đ Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.
Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

14 19 Tr Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.
Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

15 20 Tm (Η) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Is 35, 1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.
CMTC:
- Giáo xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Kim Sơn (Giáo xứ Giang Sơn, hạt Giang Sơn)

16 21 Tm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
Lưu ý:
1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/ 12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:
+ Không được cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).
+ Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
a. Các Giờ kinh Phụng vụ: Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc). Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).
b. Thánh lễ: Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a).

17 22 Tm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.
St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18 23 Tm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.
Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
GHVN: Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (U1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (U1838); và Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

19 24 Tm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.
Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
GHVN: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (U1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (U1839); Thánh Au-gut-ti-nô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (U1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (U1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (U1839), Tử đạo.

20 25 Tm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.
Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21 26 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.
Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
GHVN: Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (U1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (U1839), Tử đạo.

22 27 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

23 28 Tm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.
Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24 29 Tm Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người” (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH 2019
(Tr) Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25 30 Tr Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.
Lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ Rạng Đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14)
Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/ giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân.
Không cử hành Thánh lễ an táng.

26 01/12 Đ Thứ Năm. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.
Cv 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22.

27 02 Tr Thứ Sáu. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, Tác giả sách Tin Mừng, lễ kính.
BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ
1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28 03 Đ Thứ Bảy. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.
1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.
Được cử hành lễ an táng.

29 04 Tr CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.
(hoặc Hc 3,3-7.14-17a); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Không cử hành lễ thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo. Hc 3,2-6.12-14
CMTC:
- Giáo xứ Kim Hòa (hạt Giang Sơn)
- Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài)

30 05 Tr Thứ Hai. Ngày thứ VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31 06 Tr Thứ Ba. Ngày thứ VII trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.
1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Tác giả bài viết: BBT–Trang tin GXCS

Nguồn tin: Giáo phận Ban Mê Thuột:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây