CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2019

Thứ bảy - 30/03/2019 08:47
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2019
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2019

CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Ngày 14/04/2019  Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa.
*Sáng  05g15 : Cộng đoàn tập trung trước Nhà thờ, Cha Chủ tế làm Phép lá, sau đó rước lá vào nhà thờ.

*05g30 :  THÁNH LỄ              
– Dẫn lễ :  Giáo họ Giuse   
– Hát lễ:  Ca đoàn Cêcilia
– Giúp lễ :   Lễ sinh lớn
– Đọc sách Thánh:  Giáo họ Antôn  – Lời nguyện tín hữu :   HĐGX Ông Mỹ. 
*Sáng    08g00:  THÁNH LỄ II : Dành cho Thiếu nhi, có làm Phép lá.
– Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách, Lời nguyện tín hữu:   Đoàn Thiếu nhi
*Sáng   10g00  THÁNH LỄ III : Dành cho Cộng đoàn Anh em Sắc tộc, có làm Phép lá.
*Chiều 15g30  CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
*Chiều 18g00  THÁNH LỄ IV
+ Đọc bài Thương khó với Cha Chủ tế    
 
Thánh lễ chiều thứ bảy 13/04/2019 : Ban Giáo lý.  
– Thánh lễ I   Chúa nhật : HĐGX  
– Thánh lễ II  Đoàn Thiếu nhi  : Đoàn Thiếu nhi
– Thánh lễ III Cộng đoàn AE Sắc tộc: Ban Loan báo Tin mừng
– Thánh lễ IV : Ban Caritas.

THỨ HAI TUẦN THÁNH
 – Ngày 15/04/2019
§ Sáng  04g45  : Thánh lễ
§ Tối    19g00   : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thiếu nhi phụ trách.

THỨ BA TUẦN THÁNH 
 – Ngày 16/04/2019
§ Sáng  04g45  : Thánh lễ
§ Tối    19g00   : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thanh niên phụ trách.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
– Ngày 17/04/2019
§ Sáng  04g45   : Thánh lễ
§ Tối    19g00   : Ngắm Đàng Thánh giá do Đoàn Thanh Tráng niên phụ trách.


TAM NHẬT VƯỢT QUA

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
– Ngày 18/04/2019
§ Sáng  04g30  : Ngắm 15 sự Thương Khó
– Ngắm & áp ngắm :  Các Giáo họ Giuse và GioanBT.
– Hình thức ngắm    :  Trống dục - Y phục áo dài, khăn đóng
Lưu ý: + Những vị được kính ngắm, có mặt trước15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng áo.
+ Áp ngắm :  Áo dài, khăn đóng

§ Chiều  17g30 :  THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN
– Dẫn lễ : Ban Phụng vụ  Ông Đậu Quang Đồng   
– Hát lễ :  Ca đoàn Anna
– Đọc sách Thánh :  Đoàn Phụ nữ  - 
– Lời nguyện tín hữu:  Đoàn Phụ nữ 
– 12  Tông đồ  Quý Giáo họ: GH Giuse : 5 vị ; GH Antôn : 3 vị; GH Gioan BT: 2 vị; GH Phê rô : 2 vị. Xin có mặt lúc 17g00 để tập - Áo trắng, Cravatte, Xăng đan.                          

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH
§ Lộ trình  : Hành lang Thánh đường từ Nam giới sang Nữ giới
§ Đội hình : Thánh giá :  HĐGX Ô.Phượng 
§ Nến cao : Giáo họ Phêrô & Gioan BT 
§ Trống tiểu cổ: Ông Hậu
– Thứ tự: BTS các Giáo họ – BCH các Đoàn thể  Ban ngành – Hội Đạo đức  Thừa Tác viên – Ban Thường vụ HĐGX – Quý Tu sĩ – 12 Tông đồ – Các em tung hoa – Phương du Mình Thánh Chúa (Phụng vụ 4 Giáo họ) – Cha chủ sự.
*Chuẩn bị :  

Bàn thờ cạnh : Ban Phụng mỹ & Ban Lễ sinh                         
Phương du & ghế Tông đồ  : Ban Lễ sinh
Ánh sáng Bàn thờ cạnh  : Ban Kỹ thuật
Phụ trách tung hoa : Quý Soeurs 

CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ

           

GIỜ

THÀNH PHẦN

PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh Chúa đến 19g30

Anh em Sắc tộc

Ban Loan báo Tin mừng

Từ 19g30 đến 20g10

Thiếu nhi

Đoàn Thiếu nhi

Từ 20g10 đến 20g50

Người lớn

Đoàn Tráng niên & Đ.Phụ nữ

Từ 20g50 đến 21g30

Hiệp hội Thánh Thể+ cộng đoàn LCTX +  Hội LEGIO

Hiệp hội Thánh Thể+ cộng đoàn LCTX +  Hội LEGIO

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – Ngày 19/04/2019

*Sáng  04g30 :  NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ
Ngắm và Áp ngắm :  Các Giáo họ Antôn & Phêrô.

*Trưa  11g00 :  NGẮM RẰNG
Áp ngắm : HĐGX             
Trống, Chiêng:  Ban Lễ sinh
+ Thứ 1:  Ban Kỹ thuật
+ Thứ 2 :  Ban Xướng kinh
Thứ 3 :  Ban Lễ sinh
Thứ 4 :  Ban Caritas
Thứ 5:  Ban Giáo lý
Thứ 6:  Thừa Tác viên
THAN : Ban Thường vụ HĐGX                                      


*Chiều 16g30   NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ
§ Dẫn : Ban Phụng vụ Ông Nguyễn Ngọc Minh                     
§ Ca đoàn: Thánh Tâm
§ Đọc sách Thánh : Đoàn Tráng niên 
§ Hát Bài ca Thương Khó với Cha Chủ tế: Hai ca viên Ca đoàn Thánh Tâm.
*Hôn Kính Thánh giá:  Quý Tu sĩ
– BTV/HĐGX – Thừa Tác viên BTS các Giáo họ – BCH các Đoàn thể  BĐH các Ban ngành – Hội Đạo đức ( Chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu, hàng giữa).

*Tối 19g30  NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
+ Lộ trình : 14 chặng Thánh giá
+
Xướng Kinh ngắm :  Bà Bình & Bà Xuân

§ Chặng thứ 01 : HĐGX
§ Chặng thứ 02 : Đoàn Thiếu nhi     
§ Chặng thứ 03: Đoàn Thanh niên                            
§ Chặng thứ 04: Đoàn Thanh Tráng niên                
§ Chặng thứ 05: Đoàn Tráng niên         
§ Chặng thứ 06: Đoàn Phụ nữ                        
§ Chặng thứ 07: Đoàn Phụ huynh                              
§ Chặng thứ 08:  Ban Lễ sinh
§ Chặng thứ 09 :  Ban Kỹ thuật
§ Chặng thứ 10:  Thừa Tác viên
§ Chặng thứ 11:  Ban Loan báo Tin mừng
§ Chặng thứ 12:  Ban Khuyến học
§ Chặng thứ 13:  Ban Giáo lý
§ Chặng thứ 14:  Ban Caritas
*Lưu ý:  Đơn vị được Kính vác Thánh giá xin cử 02 vị - Đồng phục áo trắng Cravatte, Nữ áo dài. Tập trung trước Nhà thờ và cùng đi theo lộ trình ngắm đàng Thánh giá.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
 – Ngày 20/04/2019

*Sáng  04g30    NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

§ Ngắm & Áp ngắm: Đoàn Phụ nữ - Trống chiêng:  Ban Lễ sinh

*Tối    20g00    THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
§ Dẫn lễ :Ban Phụng vụ Ông Trần Ngọc Hạnh    
§ Hát lễ: Ca đoàn Cêcilia 
§ Exultet:  HĐGX Ông Bình
§ Đọc sách Thánh :
– Bài đọc số 1 – St  1,1 – 2,2: Giáo họ Giuse;                  
– Bài đọc số 3 – Xh 14,15 – 15,1a:  Giáo họ  Antôn  
– Bài đọc số 7   Ed  36,16 – 17a,18-28 : Giáo họ Phêrô
– Bài Thánh thư  Rm 6,3 – 11: Giáo họ Gioan BT 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ngày 21/04/2019


*Sáng   05g30    THÁNH LỄ I  ( Dành cho người lớn )
§ Dẫn lễ :   Giáo họ Phêrô                            
§ Hát lễ  :   Ca đoàn Thánh Tâm & Anna
§ Nhạc kèn :   Đội kèn Giáo xứ
§ Đọc sách Thánh  :   HĐGX  Ông Phượng  Ông Bộ
§ Lời nguyện tín hữu  :   HĐGX  Ông Bình   

*Sáng   8g00    THÁNH LỄ II ( dành cho Thiếu nhi )

§ Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách: Đoàn Thiếu nhi

*Sáng   10g00  THÁNH LỄ III ( Dành cho Cộng đoàn AE Sắc tộc )

Tác giả bài viết: BTV.HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây