DANH SÁCH QUÝ CHỨC

Thứ sáu - 02/02/2018 18:46
Đang cập nhật Danh sách Quý Chức Đặc trách Các Giáo họ-Các Đoàn thể-Các Ban Ngành & Hội Đạo Đức đang sinh hoạt thuộc Giáo xứ Châu Sơn. Riêng các Ban Chấp hành & Ban Điều hành sau đây chưa cập nhật : Ban Lễ sinh & Hiệp hội Thánh Thể.
Nhà Thờ Giáo xứ Châu Sơn
Nhà Thờ Giáo xứ Châu Sơn

BAN THƯỜNG VỤ HĐGX : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Phanxico Xavie Trần Minh THANH: Chủ tịch HĐGX
2. Ông Gioan Phạm Quang BÌNH : PCT Nội vụ
3. Ông Giuse Hoàng Thế PHƯỢNG : PCT Ngoại vụ
4. Ông GB. Đậu Quang MỸ : Thư ký
5. Ông GB. Bùi Tiến BỘ : Uv Hiếu sự
Thủ quỹ
6. Ông GB. Trần Đình DŨNG : Uv Tài chính


GIÁO HỌ GIUSE : Nhiệm kỳ 20192023

1. Ông Giuse Trần Văn MINH : Trưởng ban
2. Ông Lu-Y Gonzaga Trần Xuân THU : Phó ban Phụng Vụ
3. Ông Giuse Trần Thanh TOÀN : Phó ban Kế hoạch & Hiếu sự
4. Ông Giuse Hoàng Thế TÍN : Thư ký Kiêm UV.PV
5. Ông Giuse Trần Kinh DOANH : Thủ quỹ Kiêm UV. Hiếu sự

GIÁO HỌ ANTÔN : Nhiệm kỳ 20182022
1. Ông Phaolô Nguyễn Đình HƯỚNG : Trưởng ban
2. Ông Phêrô Phạm Thanh HẢI : Phó ban Phụng vụ
3. Ông Antôn Trần Thiện HÙNG : Ủy viên Hiếu sự
4. Ông Antôn Trần Đức TRIỆU : Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ.


GIÁO HỌ GIOAN BAOTIXITA : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình KIÊN : Trưởng ban
2. Ông Phaolô Nguyễn Hữu ĐỨC : Phó Ban
Hiếu sự
3. Ông Phêrô Đoàn Ái TUẤN : Uỷ viên Phụng vụ
4. Ông Gioan Baotixita Đoàn Kim SƠN : Uỷ viên Thư ký & Thủ quỹ


GIÁO HỌ PHÊRÔ : NHIỆM KỲ 20182022
1. Ông Antôn Đậu Quang HOÀI : Trưởng ban
2. Ông Giuse Trần Thế VÕ : Ủy viên Kế hoạch và Hiếu sự
3. Ông Phêrô Đậu Minh ĐỨC : Ủy viên Phụng vụ
4. Ông Giuse Nguyễn Thế THỌ : Ủy viên Thư ký Thủ quỹ

ĐOÀN PHỤ HUYNH : Nhiệm kỳ 20192023
1. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn TỪ : Đoàn trưởng.
2. Ông Giuse Hoàng Văn LỊCH : Đoàn phó Kế hoạch.
3. Ông Giuse Nguyễn Thế THIỆN : Đoàn phó Phụng vụ.
4. Ông Phêrô Martinô Trần DI : Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ.

ĐOÀN PHỤ NỮ : Nhiệm kỳ 20162020
1. Bà Anna Trần Thị BÌNH : Đoàn trưởng
2. Bà Cêcilia Nguyễn Thị Thái HÀ : Đoàn phó
3. Bà Têrêsa Trần Thị Mai HOA : Uỷ viên Thư ký
4. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Minh THỦY : Uỷ viên Phụng vụ
5. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thu NGÂN : Uỷ viên Kế hoạch
6. Bà Maria Đặng Thị Minh DIỄM : Uỷ viên Văn hoá & Xã hội
7. Bà Maria Bùi Thị THẢO : Uỷ viên Thủ quỹ

ĐOÀN TRÁNG NIÊN : Nhiệm kỳ 20162020
1. Anh Gioan Baotixita Nguyễn Hồng PHÚC : Đoàn trưởng
2. Anh Phanxicô Nguyễn Thành CAO : Đoàn phó KH kiêm Thủ quỹ
3. Anh Phêrô Trần Ngọc HẢI : Đoàn phó Phụng vụ
4. Anh Gioan Chu Tiến DŨNG : Uỷ viên Thư ký
5. Anh Antôn Phạm Quốc CỪU : Uỷ viên Kế hoạch
6. Anh August Phan Huy Ngô Hoàng THAO : Uỷ viên Phụng vụ
7. Anh Giuse Đoàn Ái TÚ : Uỷ viên Thể thao Văn hoá

ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN : Nhiệm kỳ 20182021
1. Anh Phêrô Nguyễn Thanh NIỆM : Đoàn trưởng.
2. Anh Phaolô Nguyễn Xuân TẬP : Đoàn phó Kế hoạch.
3. Anh Phêrô Trần Đoàn Hải VIỆT : Đoàn phó Phụng vụ.
4. Anh Giuse Cao Thái SƠN : Thư ký kiêm ủy viên Phụng vụ
5. Anh Phaolô Nguyễn Hoàng Sỹ PHÚ :  Ủy viên Kế hoạch.
6. Anh Giuse Nguyễn Hữu PHƯỚC : Ủy viên Thủ Quỹ.
7. Anh GB Mai Nhật VĨNH :  Ủy viên Văn hóa & Đời sống

ĐOÀN THANH NIÊN : Nhiệm kỳ 20182022
1. Anh Antôn Trần Thế CHIÊU : Đoàn trưởng.
2. Anh GB Trần Đoàn Thiên BẢO : Đoàn phó Kế hoạch.
3. Anh PX Phạm Bình AN : Đoàn phó Phụng vụ.
4. Chị Cêcilia Trần Ngọc Diễm LOAN : Ủy viên Thư ký.
5. Chị Têrêsa Trần Ngọc Kiều TRINH  : Ủy viên Thủ quỹ.
6. Anh Giuse Hoàng Trần Nhật TÂN  : Ủy viên Kế hoạch.
7. Anh Antôn Trần Bắc KINH :  Ủy viên Phụng vụ.
8. Anh Giuse Trần Quang DUY : Ủy viên Văn hóa & Xã hội.

ĐOÀN THIẾU NHI : NHIỆM KỲ 20192023
1. Anh GB Mai Phương DUY                 : Đoàn trưởng.
2. Anh GB Hoàng Quốc HUY                 : Đoàn Phó Sinh hoạt.
3. Chị Têrêxa Nguyễn Mỹ THIÊN           : Đặc trách Giáo lý.
4. Anh Antôn Nguyễn Thái HOÀNG       : Ủy viên Kế hoạch Sinh hoạt.
5. Anh Phaolô Nguyễn Trần Minh HIỂN : Ủy viên Phụng vụ.
6. Chị Anna Trần Thị KHẨN                    : Thủ quỹ.
7. Chị Catarina Trần Ngọc Hoài AN        : Ủy viên Học tập Thư ký.
8. Anh Antôn Trần Ngọc HÂN                 : Ủy viên Kỷ luật Truyền thông.

BAN GIÁO LÝ : NHIỆM KỲ 2019–2023
1. Anh Phaolô Nguyễn Linh VŨ : Trưởng Ban.
2. Ông Giuse Trần Ngọc HỢI    : Ủy viên đặc trách Đoàn Thanh Tráng niên.
3. 
Ông Antôn Nguyễn Linh VŨ  : Ủy viên đặc trách Đoàn Thanh niên.
4. Chị Maria Nguyễn Thị Mỹ THIÊN : Ủy viên đặc trách Đồn Thiếu nhi.
5. Anh Phaolô  Mai Phương DUY  : Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nhi.
6. 
Ông GB Trần Gia THĂNG : Ủy viên đặc trách Cộng đoàn Sắc tộc.
7. Anh Batôlômêô Nguyễn Minh THIỆN : Ủy viên Thư ký.
9. Ông Antôn Cao Đình MINH giúp CQX
                                               đặc trách về Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.


BAN LOAN BÁO TIN MỪNG : Nhiệm kỳ 20192022
1. Anh GB  Trần Gia THĂNG          : Trưởng ban đặc trách giáo lý
2. Anh Giacôbê Đoàn Ái DŨNG      : Phó ban đặc trách Phụng vụ
3. Anh Antôn Nguyễn Trung KHÁNH:UVPV, đặc trách Ca đoàn&Cồng chiêng
4. Anh Phêrô Trần Trọng ÁNH    : Ủy viên đặc trách Kỹ thuật & Truyền thông
5. Anh Đaminh Nguyễn Hùng CƯỜNG : UV đặc trách Văn hóa & Đời sống
6. Chị Têrêsa Nguyễn Thị TRANG   : Ủy viên Thư ký
7. Chị Maria  Đặng Hồng THAO        : Ủy viên Thủ quỹ


BAN LỄ SINH : Nhiệm kỳ 20152019
1. Anh Gioan Baotixita Mai Sỹ Hiền : Trưởng Ban
2. Anh Giuse Trần Thanh Toàn : Phó ban, đặc trách Lễ sinh giúp lễ
3. Anh Giuse Trần Nhật Chuyến : Phó ban Phụng vụ
4. Anh Phêrô Đậu Minh Đức : Uỷ viên Thư ký
5. Anh Phêrô Trần Huy Cường : Uỷ viên Văn hóa
Xã hội

BAN CARITAS : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Phêrô Lê TRỌNG : Trưởng Ban
2. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn TỪ : Phó ban
Phụng vụ
3. Ông Giuse Nguyễn Tiến HIỀN : Phó ban
Kế hoạch
4. Bà Anna Phạm Thị NHÀN : Uỷ viên Thư ký
5. Bà Têrêsa Lê Thị Hồng XUÂN : Uỷ viên Thủ quỹ

BAN HOA VIÊN : Nhiệm kỳ 20192023
1. Ông Giuse Hồ Sỹ VƯỢNG : Trưởng Ban
2. Ông Gioan Bosco Trần Bá LIÊu : Phó ban
3. Ông Giuse Lưu Nhất TRÍ : Uỷ viên Kỹ thuật
4. Ông Antôn Phạm Quang HÒA : Uỷ viên Kế hoạch
5. Ông Gioan Baotixita Trần Đức HÙNG : Uỷ viên Thư ký

BAN KHUYẾN HỌC
1. Ông Phanxico Nguyễn Thành CAO
2. Ông Giuse Trần Thanh HIỆP
3. ÔNG GIUSE TRẦN NGỌC HUÂN
4. Ông Phanxicô Xaviê Trần Ngọc KIM

BAN KỸ THUẬT
1. Anh Trần Hữu THỌ
2. Anh Trần Thanh QUANG
3. Anh Ngô Minh KHỞI
4. Anh Trần Ngọc THƠ
5. Anh Nguyễn Thăng TRIỆU
6. Anh Nguyễn Hoàng MINH
7. Anh Trần Quốc ANH

HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT : NHIỆM KỲ 20192023
1. Ông Phaolô Nguyễn Chí THIỆN : Hội Trưởng
2. Anh Gioan Baotixita Trần Hữu LỘC : Hội phó Kế hoạch
3. Chị Têrêsa Trần Thị Kim HOA : Hội phó Phụng vụ kiêm Thư ký .
4. Bà Têrêsa Trần Thị XANH : Ủy viên Thủ quỹ.

HIỆP HỘI THÁNH THỂ : Nhiệm kỳ 20162019
1. Ông Vinh sơn Liêm Trần Đức Huyên : Hội trưởng
2. Bà Têrêsa Trần Thị Lành : Phó 1
3. Ông Phêrô Trần Anh Châu : Phó 2
4. Bà Têrêsa Trần Thị Thanh : Thư ký
5. Bà Têrêsa Đặng Thị Lệ Thu : Thủ quỹ

HỘI LÊGIO MARIAE
Ông Gioan Baotixita Mai Quang TRUNG phụ trách

CA TRƯỞNG NHẠC TRƯỞNG
1. Ông Trần Ngọc HUÂN
2. Anh Nguyễn Đình QUANG
3. Ông Trần Đức HUYÊN
4. Anh Trần Xuân LÃM


NHẠC CÔNG
1. Ông Trần Khánh ĐIỆP
2. Chị Trần Ngọc Nhã ĐOAN
3. Chị Đoàn Diễm CA


PHỤNG TỰ PHỤNG MỸ
1. Ông Trần Đức DONG : Đóng mở Nhà thờ
2. Ông Mai Xuân PHỤC :Xướng kinh
3. Ông Trần Văn NAM : Kéo chuông
4. Ông Ngô Minh KHỞI : Trang trí


DẪN LỄ
1. Ông Nguyễn Ngọc MINH
2. Ông Trần Ngọc HẠNH
3. Ông Nguyễn Đình HOÀ
4. Ông Đậu Quang ĐỒNG
5. Ông Trần Anh VĂN
6. Ông Bùi Đình HIẾU
7. Anh Đặng Quốc THIỆN
8. Anh Nguyễn Đình HƯỚNG
9. Anh Trần Nhất ĐỊNH


THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG CHO RƯỚC LỄ
Đã xin ĐGM Giáo Phận chuẩn y đến tháng 05/2018
1. Ông Phạm Quang BÌNH
2. Ông Bùi Tiền BỘ
3. Ông Trần Đình DU
4. Ông Trần Ngọc HẠNH
5. Ông Nguyễn Văn HẬU
6. Ông Cao Đình MINH
7. Ông Vương Đình PHONG
8. Ông Cao Văn SƠN
9. Anh Trần Gia THĂNG
10. Ông Trần Đức THIỆN
11. Ông Trần Đức TỊNH
12. Anh Trần Thanh TOÀN

Tác giả bài viết: VP–HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây