DANH SÁCH QUÝ CHỨC

Thứ sáu - 02/02/2018 06:46
Danh Sách Quý Chức Đặc Trách Các Giáo Họ-Các Đoàn Thể-Các Ban Ngành & Hội Đạo Đức Đang Sinh Hoạt Thuộc Giáo Xứ Châu Sơn
DANH SÁCH QUÝ CHỨC

BAN THƯỜNG VỤ HĐGX : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Phanxico Xavie Trần Minh Thanh: Chủ tịch HĐGX
2. Ông Gioan Phạm Quang Bình : PCT Nội vụ
3. Ông Giuse Hoàng Thế Phượng : PCT Ngoại vụ
4. Ông GB. Đậu Quang Mỹ : Thư ký
5. Ông GB. Bùi Tiến Bộ : Uv Hiếu sự - Thủ quỹ
6. Ông GB. Trần Đình Dũng : Uv Tài chính


GIÁO HỌ GIUSE : Nhiệm kỳ 20152019
1. Ông Phaolô Võ Thanh Trinh : Trưởng Ban
2. Ông Antôn Trần Anh Văn : Phó Ban Phụng vụ
3. Ông Phêrô Trần Anh Kim : Phó Ban Kế hoạch kiêm Hiếu sự
4. Ông Giuse Lê Thanh Hải : Thư ký kiêm Uỷ viên Phụng vụ
5. Ông Giuse Trần Văn Minh : Thủ quỹ kiêm Uỷ viên Kế hoạch

GIÁO HỌ ANTÔN : Nhiệm kỳ 20182022
1. Ông Phaolô  Nguyễn Đình  Hướng  :  Trưởng Ban
2. Ông Phêrô  Phạm Thanh  Hải  :  Phó Ban Phụng vụ
3. Ông Antôn   Trần Thiện  Hùng : Ủy viên Hiếu sự
4. Ông Antôn   Trần Đức  Triệu  :  Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ.


GIÁO HỌ GIOAN BAOTIXITA : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Kiên : Trưởng Ban
2. Ông Phaolô Nguyễn Hữu Đức : Phó Ban 
– Hiếu sự
3. Ông Phêrô Đoàn Ái Tuấn : Uỷ viên Phụng vụ
4. Ông Gioan Baotixita Đoàn Kim Sơn : Uỷ viên Thư ký & Thủ quỹ

GIÁO HỌ PHÊRÔ : Nhiệm kỳ 20182022
1.  Ông  Antôn Đậu Quang Hoài   : Trưởng Ban
2.  Ông  Giuse Trần Thế Võ  : Ủy viên Kế hoạch và Hiếu sự
3.  Ông  Phêrô Đậu Minh Đức  : Ủy viên Phụng Vụ
4.  Ông  Giuse Nguyễn Thế Thọ  : Ủy viên Thư ký
– Thủ quỹ

ĐOÀN PHỤ HUYNH : Nhiệm kỳ 20152019
1. Ông Phêrô Nguyễn Đình Lương : Đoàn Trưởng
2. Ông Antôn Nguyễn Đình Thắng : Đoàn phó Kế hoạch
3. Ông Phêrô Cao Văn Sơn : Đoàn phó Phụng vụ
4. Ông Phêrô Trần Đình Hy : Thư ký kiêm Thủ quỹ

ĐOÀN PHỤ NỮ : Nhiệm kỳ 20162020
1. Bà Anna Trần Thị Bình : Đoàn Trưởng
2. Bà Cêcilia Nguyễn Thị Thái Hà : Đoàn phó
3. Bà Têrêsa Trần Thị Mai hoa : Uỷ viên Thư ký
4. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Minh thủy : Uỷ viên Phụng vụ
5. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thu Ngân : Uỷ viên Kế hoạch
6. Bà Maria Đặng Thị Minh Diễm : Uỷ viên Văn Hoá & Xã hội
7. Bà Maria Bùi Thị Thảo : Uỷ viên Thủ quỹ

ĐOÀN TRÁNG NIÊN : Nhiệm kỳ 20162020
1. Anh Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Phúc : Đoàn Trưởng
2. Anh Phanxicô Nguyễn Thành Cao : Đoàn phó KH kiêm Thủ quỹ
3. Anh Phêrô Trần Ngọc Hải : Đoàn phó Phụng vụ
4. Anh Gioan Chu Tiến Dũng : Uỷ viên Thư ký
5. Anh Antôn Phạm Quốc Cừu : Uỷ viên Kế hoạch
6. Anh August Phan Huy-Ngô Hoàng Thao : Uỷ viên Phụng vụ
7. Anh Giuse Đoàn Ái Tú : Uỷ viên Thể Thao - Văn Hoá

ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN : Nhiệm kỳ 20182021
1. Anh Phêrô Nguyễn Thanh Niệm : Đoàn Trưởng
2. Anh Phaolô Nguyễn Xuân Tập : Đoàn phó Kế hoạch
3. Anh Phêrô Trần Đoàn Hải Việt : Đoàn phó Phụng vụ
4. Anh Giuse Cao Thái Sơn : Thư ký  - Ủy viên Phụng vụ
5. Anh Phao lô Nguyễn Hoàng Sỹ Phú : Uỷ viên Kế hoạch
6. Anh Giuse Nguyễn Hữu Phước : Thủ quỹ
7. Anh Gioan Baotixita Mai Nhật Vĩnh : Uỷ viên Văn hoá - Đời sống

ĐOÀN THANH NIÊN : Nhiệm kỳ 20142018
1. Anh Antôn Phạm Đỗ Tiến Sỹ : Đoàn Trưởng
2. Anh Gioan Baotixita Nguyễn Duy Tân : Đoàn phó Kế hoạch
3. Anh Gioan Baotixita Mai Thành Sử : Đoàn phó Phụng vụ
4. Anh Gioan Baotixita Hán Duy Quốc Huy : Uỷ viên Kế hoạch
5. Anh Giuse Nguyễn Bá Long : Uỷ viên Phụng vụ
6. Anh Gioan Nguyễn Đình Hoàng : Uỷ viên Văn hoá
 Xã hội
7. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thùy : Uỷ viên Thư ký

8. Chị Têrêsa Phạm Thùy Trang : Uỷ viên Thủ quỹ

ĐOÀN THIẾU NHI : Nhiệm kỳ 20152019
1. Anh Phaolô Vương Vỹ Lê : Đoàn trưởng
2. Anh Giuse Vương Văn Phú : Đoàn phó Phụng vụ
3. Anh Antôn Nguyễn Thái Hoàng : Uỷ viên Kế hoạch
4. Anh Phaolô Nguyễn Thanh Toàn : Uỷ viên Sinh hoạt
5. Anh Đaminh Saviô Nguyễn Thiên Sơn : Uỷ viên Kỷ luật
6. Chị Têrêsa Hoàng Thùy Nhiên : Uỷ viên Thư ký & Học tập
7. Chị Anna Trần Thị Khẩn : Uỷ viên Thủ quỹ

BAN LỄ SINH : Nhiệm kỳ 20152019
1. Anh Gioan Baotixita Mai Sỹ Hiền : Trưởng Ban
2. Anh Giuse Trần Thanh Toàn : Phó ban, đặc trách Lễ sinh giúp lễ
3. Anh Giuse Trần Nhật Chuyến : Phó ban Phụng vụ
4. Anh Phêrô Đậu Minh Đức : Uỷ viên Thư ký
5. Anh Phêrô Trần Huy Cường : Uỷ viên Văn hóa
 Xã hội

BAN GIÁO LÝ : Nhiệm kỳ 20152019
1. Ông Antôn Cao Đình Minh : Trưởng ban, đặc trách Hôn nhân & Dự tòng
2. Anh Antôn Trần Văn Mỹ : Phó ban, đặc trách Đoàn Thanh niên
3. Ông Gioan Baotixita Bùi Đình Hiếu : Uỷ viên Thủ quỹ
4 Ông Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Kim : Uỷ viên Thư ký
5. Ông Giuse Trần Ngọc Hợi : Uỷ viên đặc trách Đoàn Thanh Tráng niên
6. Anh Phaolô Vương Vỹ Lê : Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nhi
7. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Thúc Trăng : Uỷ viên đặc trách Đoàn Thiếu nhi

BAN CARITAS : Nhiệm kỳ 20162020
1. Ông Phêrô Lê Trọng : Trưởng Ban
2. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Từ : Phó ban
 Phụng vụ
3. Ông Giuse Nguyễn Tiến Hiền : Phó ban
 Kế hoạch
4. Bà Anna Phạm Thị Nhàn : Uỷ viên Thư ký
5. Bà Têrêsa Lê Thị Hồng Xuân : Uỷ viên Thủ quỹ

BAN HOA VIÊN : Nhiệm kỳ 20152019
1. Ông Giuse Hồ Sỹ Vượng : Trưởng Ban
2. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiến : Phó ban
3. Ông Giuse Lưu Nhất Trí : Uỷ viên Kỹ thuật
4. Ông Giuse Trần Thanh Toàn : Uỷ viên Kế hoạch
5. Ông Gioan Baotixita Trần Đức Hùng : Uỷ viên Thư ký

BAN KHUYẾN HỌC
1. Ông Phanxico Nguyễn Thành Cao
2. Ông Giuse Trần Thanh Hiệp
3. Ông Giuse Trần Ngọc Huân
4. Ông Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Kim

BAN KỸ THUẬT
1. Anh Trần Hữu Thọ
2. Anh Trần Thanh Quang
3. Anh Ngô Minh Khởi
4. Anh Trần Ngọc Thơ
5. Anh Nguyễn Thăng Triệu
6. Anh Nguyễn Hoàng Minh
7. Anh Trần Quốc Anh

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG : Nhiệm kỳ 20142018
1. Ông Phêrô  Phạm Đức Cảnh : Trưởng Ban
2. Ông Gioan Baotixita Trần Gia Thăng : Phó ban đặc trách Giáo lý
3. Ông Giacôbê Đoàn Ái Dũng : Phó ban Đặc trách Phụng vụ
4. Ông Antôn Nguyễn Trung Khánh : Uỷ viên Văn hoá & Đời sống
5. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Trang : Uỷ viên Thư ký
6. Bà Têrêsa Trần Thị Ngân Thùy : Uỷ viên Thủ quỹ

HIỆP HỘI THÁNH THỂ : Nhiệm kỳ 20162019
1. Ông Vinh sơn Liêm Trần Đức Huyên : Hội trưởng
2. Bà Têrêsa Trần Thị Lành : Phó 1
3. Ông Phêrô Trần Anh Châu : Phó 2
4. Bà Têrêsa Trần Thị Thanh : Thư ký
5. Bà Têrêsa Đặng Thị Lệ Thu : Thủ quỹ

HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT : Nhiệm kỳ 20152019
1. Ông Phaolô Nguyễn Chí Thiện : Hội Trưởng
2. Ông Giuse Vương Đình Phong : Hội phó
 Phụng vụ
3. Bà Têrêsa Trần Thị Xanh : Uỷ viên Thư ký
4. Bà Maria Cao Thị Khiêm : Uỷ viên Thủ quỹ

HỘI LÊGIO MARIAE
Ông Gioan Baotixita Mai Quang Trung phụ trách


CA TRƯỞNG  NHẠC TRƯỞNG
1. Ông Trần Ngọc Huân
2. 
Anh Nguyễn Đình Quang
3. 
Ông Trần Đức Huyên
4. 
Anh Trần Xuân Lãm

NHẠC CÔNG
1. 
Ông Trần Khánh Điệp
2. 
Chị Trần Ngọc Nhã Đoan
3. 
Chị Đoàn Diễm Ca

PHỤNG TỰ  PHỤNG MỸ
1. 
Ông Trần Đức Dong : Đóng mở Nhà thờ
2. 
Ông Mai Xuân Phục :Xướng kinh
3. 
Ông Trần Văn Nam : Kéo chuông
4. 
Ông Ngô Minh Khởi : Trang trí

DẪN LỄ
1. 
Ông Nguyễn Ngọc Minh
2. 
Ông Trần Ngọc Hạnh
3. 
Ông Nguyễn Đình Hoà
4. 
Ông Đậu Quang Đồng
5. 
Ông Trần Anh Văn
6. 
Ông Bùi Đình Hiếu
7. 
Anh Đặng Quốc Thiện
8. 
Anh Nguyễn Đình Hướng
9. 
Anh Trần Nhất Định

THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG CHO RƯỚC LỄ
Đã xin ĐGM Giáo Phận chuẩn y đến tháng 05/2018
1. 
Ông Phạm Quang Bình
2. 
Ông Bùi Tiền Bộ
3. 
Ông Trần Đình Du
4. 
Ông Trần Ngọc Hạnh
5. 
Ông Nguyễn Văn Hậu
6. 
Ông Cao Đình Minh
7. 
Ông Vương Đình Phong
8. 
Ông Cao Văn Sơn
9. 
Anh Trần Gia Thăng
10. 
Ông Trần Đức Thiện
11. 
Ông Trần Đức Tịnh
12. 
Anh Trần Thanh Toàn

Tác giả bài viết: VP–HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây